Habarlar

 • Alýuminiý ýerüsti bejermegiň birnäçe enjamlary, takyk enjamlary gaýtadan işlemekde

  Alýuminiý ýerüsti bejermegiň birnäçe enjamlary, takyk enjamlary gaýtadan işlemekde

  1.Polishing: kemçilikleri ýeňip geçip, gabyklary aýyryp, ýüzüni ýagtylandyryp biler.2.Gum partlamasy: Alýuminiý ýerüsti arassa metaldan gaýtadan işlemegiň maksady, işlenip taýýarlanylanda alýumin garyndysynyň käbir kemçiliklerini ýeňip geçmek we müşderileriň käbir aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak ...
  Koprak oka
 • Apparat bölekleri üçin möhürleme önümçiliginiň artykmaçlyklary näme?

  Apparat bölekleri üçin möhürleme önümçiliginiň artykmaçlyklary näme?

  Marka enjamlary, möhürleme prosesi bilen alnan belli bir görnüşi, ululygy we öndürijiligi bilen bölekdir.Marka enjamlary aerokosmosda, awtoulagda, gämi gurluşygynda, tehnikada, himiýada we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar we kem-kemden häzirki bölek önümçilik pudagynyň möhüm bölegine öwrüldi ....
  Koprak oka
 • Täze energiýa ulaglary senagaty üçin ýörite metal möhürler

  Täze energiýa ulaglary senagaty üçin ýörite metal möhürler

  Soňky ýyllarda global energiýany ýokarlandyrmagyň we tehnologiki ösüşleriň täze tapgyry senagat pudagynyň çalt ösmegine itergi berdi.Awtoulaglaryň energiýa, transport we maglumat we aragatnaşyk ugurlary bilen birleşmegi çaltlaşdy we gülläp ösdi.Countriesurtlar üstünlik gazandy ...
  Koprak oka
 • Bahar aragatnaşygynyň tanyşdyryş we önümçilik prosesi

  Bahar aragatnaşygynyň tanyşdyryş we önümçilik prosesi

  1. Metal pru springina kontaktynyň ornaşdyrylmagy Metal pru springina kontakty, apparat şrapeli diýlip hem atlandyrylýar, elektron enjam materiallarynyň bir görnüşi bolan apparat möhürleme böleklerine degişlidir.Adaty takyk enjam enjamlary, elektron bölekleriniň möhüm metal garniturasy bolup, adatça ro oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Marka ölmegiň çydamlylygyna täsir edýän faktorlar

  Marka ölmegiň çydamlylygyna täsir edýän faktorlar

  Markanyň berkligine täsir edýän faktorlar ölýär: 1. Marka böleklerini öndürmek prosesi gowy ýa-da erbet.2. Möhürleme işiniň rasionallygy.3. Marka basylanda ulanylýan metal möhürleme materiallarynyň hili;4. Markanyň ölmegi metbugata dogry gurnalanmy ýa-da ýokmy 5. Takyklygy o ...
  Koprak oka
 • Metal möhürleme önümleriniň hyzmat ediş möhletine haýsy faktorlar täsir edýär?

  Metal möhürleme önümleriniň hyzmat ediş möhletine haýsy faktorlar täsir edýär?

  Enjam möhürleme bölekleri ýokary önümçilik netijeliligi, az material ýitgisi we pes gaýtadan işlemek bahasy bilen gaýtadan işlemegiň usulydyr.Bölekleri köpçülikleýin öndürmek üçin has amatly, mehanizasiýany we awtomatizasiýany amala aşyrmak aňsat, ýokary takyklyk bilen, şeýle hem bölekleri gaýtadan işlemek üçin amatly ...
  Koprak oka
 • Marka bilen takyk möhürlemegiň tapawudy näme?

  Marka bilen takyk möhürlemegiň tapawudy näme?

  Möhürleme prosesi adaty ýa-da ýörite möhürleme enjamlarynyň güýji bilen örtük materialyny gönüden-göni deformasiýa edip, belli bir görnüşdäki, ululykdaky we öndürijilikli önüm böleklerini almak üçin önümçilik tehnologiýasydyr we möhürleme prosesi takyk möhürleme we umumy möhürlere bölünip bilner .. .
  Koprak oka
 • Galyndy polat we ölü möhürlemegiň usullaryny nädip saýlamaly

  Galyndy polat we ölü möhürlemegiň usullaryny nädip saýlamaly

  Enjamlary möhürlemek üçin dürli metal we metal däl materiallar ulanylýar, olar esasan uglerod polat, garyndy polat, çoýun demir, çoýun polat, gaty ergin, pes eriş nokady garyndysy, sink esasly ergin, alýumin bürünç we ş.m. enjamlary öndürmek üçin material möhür basmak ýokary gatylygy, ýokary akymy talap edýär ...
  Koprak oka
 • Enjamlary möhürlemek prosesinde öl bölekleriniň çip bökmeginiň sebäpleri we çözgütleri

  Enjamlary möhürlemek prosesinde öl bölekleriniň çip bökmeginiň sebäpleri we çözgütleri

  Gap-gaç bökmek diýilýän zat, möhür basmak döwründe galyndylaryň ölýän ýerine çykýandygyny aňladýar.Marka önümçiligine üns bermeseňiz, ýokarky galyndy önümi döwüp, önümçiligiň netijeliligini peseldip biler we hatda galyplara zeper ýetirip biler.Gap-gaçlaryň bökmeginiň sebäpleri ...
  Koprak oka
 • Enjam möhürlemeginde urmak we flanes bilen baglanyşykly meseleler we çözgütler

  Enjam möhürlemeginde urmak we flanes bilen baglanyşykly meseleler we çözgütler

  Metal möhürlenende urlanda we flanes edilende, deformasiýa meýdançasy esasan örtügiň içinde çäklidir.Bir taraplaýyn ýa-da iki taraplaýyn dartyş stresiniň täsiri astynda tangensial uzalma deformasiýasy, radial gysyş deformasiýasyndan has uludyr, netijede material ...
  Koprak oka
 • Her pudak üçin ýörite metal möhürleme önümleri

  Her pudak üçin ýörite metal möhürleme önümleri

  Metal möhürlemek, örtük we möhürleýji maşynlaryň kömegi bilen metal dürli şekillere öwrülýän önümçilik prosesi.Metaly islenýän şekilde emele getirmek üçin birnäçe prosesi öz içine alýar.Metal möhürlemek arzan we uly öndürip bilýän çalt önümçilik prosesi ...
  Koprak oka
 • Enjam möhürlemesi bilen lazer kesmegiň arasynda nädip iň gowy saýlamaly?

  Enjam möhürlemesi bilen lazer kesmegiň arasynda nädip iň gowy saýlamaly?

  Enjamlary möhürlemek we lazer kesmek birneme dürli amallar, ýöne şol bir netijäni gazanyp biler.Enjam möhürlemesi, isleýän bölegiňizi şekillendirmek ýa-da şekillendirmek üçin ölü ulanylmagyny talap edýän möhür basmak üçin ulanylýan apparat prosesi.Apparat möhürlenende, ölü mejbur edilýär ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3