Täzelenýän energiýa

Täzelenýän energiýa üçin metal möhürleme

Daşky gurşawy goramak has möhüm bolansoň, ýaşyl we täzelenip bilýän energiýa dünýäde iň çalt ösýän pudaklaryň birine öwrüldi.Arassa energiýa pudagy, bu pudakda partlaýjy maýa goýumlary bilen ykdysady täsirini gazanmagyny dowam etdirýär, bu gün, ýel, geotermiki we beýleki arassa energiýa stansiýalarynda ýöriteleşdirilen komponentleriň ulanylmagyna bolan islegi hökman artdyrar.Alternatiw energiýa üçin mehaniki gurluş we komponentler, berk ýapyk iş we açyk howa şertlerine sezewar bolany üçin, çydamlylyga ünsi jemlemegi talap edýär.Mingxing, gaýtadan dikeldilýän energiýa enjamlary üçin ygtybarly metal möhürleme böleklerini we beýleki metal böleklerini öndürýär we hünär hyzmatlaryny edýär.

Mingxing, täzelenip bilýän energiýa enjamlaryny öndürijileriň esasy üpjün edijisidir.25 ýyldan gowrak tejribe toplap, çylşyrymly metal möhürlenen komponentleri, sim görnüşli bölekleri we gurnama hyzmatlaryny hödürleýäris.Täzelenip bilýän energiýa pudagy üçin möhürlenen komponentleriň dürlüligi

zarýad beriji post üçin metal möhürleme

Atylylyk lýubkalary we alýuminiý ekstruziýa
Awtobuslar
Antennalar
Terminallar we aragatnaşyklar
Gysgyçlar, ýuwujylar we çeşmeler
Garaşanlar we klipler
Atylylyk batýar
Galkanlar, tabaklar we gaplar
Goýmak we saklamak
Örtükler, ýeňler we pürsler
Janköýer pyçaklary

Mis, bürünç, nikel, alýumin, sowuk togalanan polat we poslamaýan polat ýaly birnäçe material we erginler bilen işleýäris;haýyşy boýunça ýörite materiallar üpjün edilip bilner.Üýtgeşik talaplaryňyza laýyk gelmek üçin, dürli ölçeglerde metal metallaryň uly sanawyny saklaýarys.

gaýtadan dikeldilýän energiýada möhür basmak

Adaty amaly ugurlarymyz:

Gün panelleri
Akylly ölçeg
Alýumin çarçuwalary we goldaw ýazgylary
Öwrüji we gözegçilik ediji goşundylar
Elektrik ulagy üçin zarýad ýazgylary
Senagat batareýasynyň saklanyşy

Döwrebap tehnika we önümçilik tejribämiz, iň çalt we iň ýokary netijelilik bilen ýokary göwrümli taslamalar üçin uly sargytlary öndürmäge mümkinçilik berýär.Galyndylary azaltmak we çykdajylary pes saklamak we bäsdeşlik nyrhlaryny ýokarlandyrmak üçin çig malyň ulanylmagyny optimallaşdyrmak üçin önümçilik amallarymyzy tertipleşdirýäris.Täzelenip bilýän energiýa pudagynda metal möhürleme bölekleri barada has giňişleýin maglumat üçin e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.