Custöriteleşdirilen Nikel poslamaýan polat klipler

Gysga düşündiriş:

Metal möhürleme klipleribolup bilerobýektleri bilelikde saklamak üçin basyş edýän gysgyçlar, gysgyçlar ýa-da ýaýlar.Customörite kliplerimiz gural panellerinde, aýlaw gurnamalarynda, ABS tormoz ulgamlarynda, dolandyryş wyklýuçatellerinde we ş.m. giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Metalörite metal klipleri

Bir prototip ýa-da 5000 000 bölek gerek bolsa-da, Mingxing 'ISO 9001 we IATF 16949 kepillendirilen desgalar, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ajaýyp ýörite klip öndürip biler.Mingxing, CAD / CAM ýaly iň täze tehnologiki täzelikleri, bäş sany EDM we CNC maşynyny we bu pudakda iň tejribeli gural we öl öndürijileriň doly toparyny hödürleýär.Mundan başga-da, eltip bermezden ozal soňky barlagy ýeňilleşdirmek üçin ähli önümçilik etaplary boýunça maglumatlary ýygnaýarys, bu bolsa iň ýokary hilli hil alýandygyňyzy aňladýar.

Üstünliklerimiz

1. OEM böleklerini öndürmek boýunça hünärmen: metal möhürlenen, işlenip taýýarlanan, çuňňur çyzylan we dürli metaldan ýasalan metaldan ýasalan bölekler.

2. Geografiki ýerleşiş artykmaçlygy: Guangdong welaýatynyň Dongguan kompaniýasy, golaýdaky Şençzhenen portlary, bu bize diňe dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler üçin has gowy hyzmatlary hödürlemek bilen çäklenmän, transport wagtyny we çykdajylaryny hem tygşytlap biler.

3. Ygtybarly işçileri işe almak we ösen maşynlary ulanmak: urmak, kebşirlemek, CNC, degirmen we üwemek üçin enjamlarymyz we enjamlarymyz bar.

4. Şeýle hem, tehniki ösüş bilen meşgullanýan tejribeli tehnikimiz bar.Tejribeli işçilerimiz, hünärmen inersenerlerimiz we ajaýyp daşary söwda toparymyz elmydama müşderilerimize goldaw bermek islegini saklaýarlar

Iş prosesi

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Sitata bermek üçin näme gerek?
Önümiň çyzgysy bar bolsa, bu biziň üçin işlener, suratyňyza esaslanyp iň gowy teklibimizi ibereris.
Theöne çyzgyňyz ýok bolsa, biziň üçin gowy, biz nusgany kabul edýäris we tejribeli inerenerimiz siziň nusgalaryňyza esaslanyp sitata berip biler.

Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?
Mugt nusgalar bar.

Töleg şertleriňiz nähili?
Köpçülikleýin önümçilige başlamak üçin 30%, B / L-iň göçürmesi üçin tölenen 70% galyndy.

Hyzmatdan soň näme ederdiňiz?
Haçan-da metal böleklerimiz önümleriňize degişli bolsa, yzarlarys we pikirleriňize garaşarys.
Assambleýanyň ýa-da başga meseleleriň kömegi gerek bolsa, hünärmen inerenerimiz size iň oňat çözgütleri berer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER